ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ฝ่ายอำนวยการ
  

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 63/2563

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 669/2561

คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 660/2561

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 574/2561

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 675/2560 

เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต >>คลิกที่นี่<<

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 575/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต >คลิกที่นี่<

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 728/2559

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 19/2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕