ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
  

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนังสือเวียนขอเอกสารประกอบรายงานการเงิน 6 (ฉบับใหม่)

การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สัญญา 79/2564 (เพิ่มเติม ราคาครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับงานสรรพสามิตพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 25 พื้นที่ และสำหรับอาคารบ้านพัก สำนักงานสรรพสามิตภาค จำนวน 4 แห่ง สัญญาเลขที่ 2-2564 

สัญญา79/2564 โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019