ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
  

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ว 46

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai รุ่นที่ 14

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กค 0617/ว 13

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กค 0617/ว10

ขอโอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค 0617/ ว 7

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ สัญญา 142/2560

การดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ 2565

บัญชีที่สำคัญงบทดลอง กันยายน 2563

งบทดลองกรมสรรพสามิต กันยายน 2563

ว 481 ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

 ว 481 ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ 1