เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
ringtone_48.pngหน่วยงานของเรา   

 

โทรศัพท์ภายใน

 

โทรศัพท์สายตรง  


โทรสาร

cellphone_48.png ผู้อำนวยการสำนัก

511001

0 2241 4735

0 2668 6397

หน้าห้อง

511002 - 511003

cellphone_48.png อำนวยการ

511102 - 511110
 Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ผู้เชี่ยวชาญการเงินการคลัง

511011

หน้าห้อง

511012 - 511013
Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ

ฝ่ายบัญชี

511211

0 2241 1 020

0 2241 1020

ฝ่ายเงินงบประมาณ

511231

ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ

511241
Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ส่วนบริหารการเบิกจ่าย

511301

0 2668 6390

0 2241 5035

ฝ่่ายบริหารการเบิกจ่าย 1

511302

0 2241 5035

ฝ่่ายบริหารการเบิกจ่าย 2

511321

ฝ่่ายบริหารการเบิกจ่าย 3

511341

Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

511401

0 2241 1025

0 2241 1025

ฝ่ายบริหารรายได้

511411

ฝ่ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

511431
Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์

511501

0 2241 1033

0 2241 1033

ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ 1 (สุรา)

511541

ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ 2 (อุตสาหกรรม)

511571

ฝ่ายวางแผนการจัดหาแสตมป์

511511
Rg1-footer.jpg

cellphone_48.png ส่วนบริหารการพัสดุ

511601

0 2241 4777

0 2241 4777

ฝ่ายบริหารการพัสดุ

511611

ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์

511661 - 511663

คลังพัสดุ

511651 - 511656

หมวดยานพาหนะ

511661 - 511663

 

 
Rg1-footer.jpg