กรมสรรพสามิต | Excise Department การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • หนังสือเวียนเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566