กรมสรรพสามิต | Excise Department การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • หนังสือเวียนเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565