กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบโอวาทพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมและปรัชญาในการเป็นข้าราชการที่ดี มีสมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง นววิถีข้าราชการรุ่นใหม่บนฐานค่านิยมและวัฒนธรรมสรรพสามิต ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565