กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีลงนามข้อตกลงดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงนามในข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาระบบติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำระบบงานสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในส่วนงานของการนำส่งเงิน ขอรับเงินชดเชย และการขอรับคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมัน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565