กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม”

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เทคนิคด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี นางสาวนิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565