กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิต คณะกรรมการจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565