กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการฯ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการกรณีการใช้อำนาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ตามโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานและลดการใช้ดุลยพินิจในกระบวนงานให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และมอบให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ โดยมี นางสาวนิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565