กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตได้รับโล่รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐสำคัญ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับโล่รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐสำคัญ จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าร่วมประเมินเพื่อรับการคัดเลือก โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) เป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ โดยมีนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการรับโล่รางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565