กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต พร้อมทั้ง มอบนโยบายฯ ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565