กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565