กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

นางสิริพร ธนนันทนสกุล เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี สำหรับข้าราชการกรมสรรพสามิตที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 2. นายวสันต์ เคนหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 3. นางสุฐิตา โคจรนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ในการนี้ นางสาวนิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565