กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ 1. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” 2. วิทยากรจากกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ยานยนต์ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่ม” 3. วิทยากรจากบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด (KPMG Thailand) บรรยายในหัวข้อ “กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565