กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และรับทราบ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563