กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละการขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละการขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) ชั้น 5 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564