กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่13

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่13

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 และเป็นประธานเปิดการเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมราชวัตร และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562