กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 1/2563

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษี นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพิจารณาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563