กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563”

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมสรรพสามิต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Mettings เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564