กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเรื่อง

การประชุมเรื่อง การนำเอทานอลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การนำเอทานอลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563