กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุม The Tenth ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (10TH SF-ET)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเเละข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุม The Tenth ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (10TH SF-ET) ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564