กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการสกัดแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์แปลงสภาพ)

นายณัฐกร​ อุเทนสุต​ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการสกัดแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์แปลงสภาพ) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 กรมสรรพสามิต​ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564