กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ซึ่งจัดอบรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิต ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลฐานราคาขายปลีกแนะนำ และผู้นำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณภาษีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดผลการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับเกียรติจากกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต เป็นวิทยากร ในการนี้ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564