กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2564

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” ตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564