กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ ๒

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และรับทราบ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓