กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564