กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง พัฒนาความสามารถด้านการบริหาร การสื่อสาร การส่งต่องานในยุคดิจิทัล โดยเน้นการปรับทักษะให้แก่ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักในการผลักดันและส่งต่อภารกิจขององค์กรให้เกิดขึ้นจริง รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถควบคุมการบริหารงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดสามารถปรับทัศนคติการบริหารงานให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กรที่ทำงานทางไกลผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้บริหารร่วมรุ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจในอนาคต โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564