กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake And Data Analytic)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake And Data Analytic) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 207 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564