กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

กรมสรรพสามิตร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงินร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนาง จิรายุ สุวรรณภักดี หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563