กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564