กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ระบบงาน Business Inteligence (BI) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics และระบบงานผ่าน Mobile ได้อย่างถูกต้อง รวมถึง เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษีและงานปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564