กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม

การประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้ากรมสรรพสามิตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ครั้งที่ 1/2563

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้ากรมสรรพสามิตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563