กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความรู้และทักษะในการใช้ระบบงาน Business Inteligence (BI) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics และระบบงานผ่าน Mobile ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบงานดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564