กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ และขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ ในการนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะทำงานตรวจประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562