กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 3/2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562