กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563