กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สำหรับการให้บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำเสนอทิศทางการพัฒนาระบบ Biz Portal ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอภาพรวมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเสนอสถานะการปรับแก้กฎกระทรวงให้รองรับการให้บริการรูปแบบดิจิทัล และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่10 กันยายน 2564