กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา การจับสลากของขวัญ รวมถึง เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 700 คน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563