กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนงานโครงการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564