กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 1

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563