กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563