กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น ๕ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔