กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การแถลงข่าว เรื่อง “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

การแถลงข่าว เรื่อง “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว เรื่อง “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562