กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564