กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีที่ 17

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีที่ 17

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีที่ 17 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562