กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564