กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยได้ประชุมและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ด้านการเงินการคลัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อกรมสรรพสามิต และในการนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564