กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การพิจารณาแนวทางการกำหนดรถยนต์ที่จะจัดเข้าพิกัดรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

การพิจารณาแนวทางการกำหนดรถยนต์ที่จะจัดเข้าพิกัดรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาแนวทางการกำหนดรถยนต์ที่จะจัดเข้าพิกัดรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563