กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะทำงานด้านมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564