กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ สำนักงานสรรพสามิตภาค / พื้นที่ และผู้จัดทำเอกสารเบิกเงินจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวมถึง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ นายจตุพร คฤหบดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564